Referat fra

 

bestyrelsesmødet

torsdag den 2. februar 2017

Udsendt til:

Telefon

E-mail

Mødt

Afbud

Ikke mødt

Irena Hille  ............................ formand

 

2118 2290

Ihille67@
gmail.com

X

 

 

Tommy U. Hille............ næstformand

2118 1985

urbanjensen@gmail.com

X

 

 

Jonna Hansen ..................... sekretær

4024 6244

Jonna-hansen@
esenet.dk

X

 

 

Iris Jensen ........ bestyrelsesmedlem

 

4073 8964

7514 2931

iris.l.jensen@
gmail.com

 

Syg

 

Ronni Hartung .. bestyrelsesmedlem

4042 4308

mail@
hartnet.dk

X

 

 

Winnie Fuglø ................ 1. suppleant

3166 4774

wfuglo@
gmail.com

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonny Rasmussen ejendomsmester

 

2084 7001

 

skoleparken2@ eabbolig.dk

X

 

 


John Jacobsen, EAB

 

jja@
dabbolig.dk

Deltager ikke i møderne

 

 

 

1.      Godkendelse af referat fra sidste møde

          Referatet fra 5. januar 2016 blev godkendt.

         

 

 

2.      Siden sidst fra formanden (herunder fra EAB / DAB)

          a.    Hjertestarterkursus
Irena har talt med paramediciner Jørgen Møller, som kan afholde et kursus i hjertestarteren onsdag den 15. marts 2017 kl. 18.30-20.30.
Jørgen Møller sender en invitation til Irena via mail, som runddeles til alle beboere.

 

          b.    Markvandring
Afholdes torsdag den 23. februar 2017 kl. 10.00 med følgende deltagere:
Irena, Tommy, Ronni, Tonny og Jonna.

          c.    Pigeklubben
Irena har modtaget en henvendelse fra Eminna, 791.th., som spurgte, om hun måtte starte en pigeklub for piger mellem 7 og 12 år om tirsdagen mellem klokken 17 og 19.
Eminna har på forhånd fået positiv tilkendegivelse fra ca. 10 piger.

 

          d.    Trappebeklædning
Har modtaget en mail fra Anders, som ønsker en tilbagemelding fra bestyrelsen angående ønske om farve på trappebeklædningen.
Vi ønsker den blå farve!

 

          e.    PC til bestyrelsesarbejdet
Der er intet til hinder for at indkøbe en bærbar pc til bestyrelsesarbejdet.

 

          f.     Bemanding
Bestyrelsen har modtaget et brev angående bemandingen af ejendomsfunk­tionærer i Skoleparken.
Træder i kraft 1. marts 2017.

 

          g.    Vinduer
Skolegade har modtaget en mail fra vinduesfirmaet, der nu har givet tilsagn om fuld garanti på vinduerne på trods af de ændringer, der er foretaget.
Bestyrelsen bedes huske på, at evt. klager normalt først går gennem ejendoms­kontoret og dernæst gennem Skolegade

 

          h.    Oasen
Reglerne skal omskrives / gøres enklere.
Jonna forsøger at lave et oplæg til næste bestyrelsesmøde.

 

 

 

3.      Siden sidst fra næstformanden / socialt arbejde i Skoleparken

              Intet på dette møde.

 

 

 

4.      Siden sidst fra ejendomsmesteren

          a.    Tørretumblere
Tonny har et tilbud fra oktober 2015 på kondenstørretumblere med varmepumpe.
8 stk. koster ca. 500.000,00 kr.,
som forventes afskrevet over 4 år – kun ved besparelse på strømmen.

          b.    Rengøring i nr. 29
Den nedskrevne aftale er helt i orden, men bestyrelsen er meget usikker på, om aftalen overholdes.
Opvaskemaskinen tømmes, fyldes og sættes i gang igen af dagens brugere.

          c.    Beskæring bag 12-18
Bæltet beskæres og udtyndes med 1/3 / ca. 50.000,00 kr.

 

          d.    Altaner
Der er mange små, dumme problemer.
En del tæringsproblemer samt revner i samtlige altaner.
For nuværende er der ingen fare for beboerne.
Der er en igangværende undersøgelse om tæring og fugtproblemer (som også går ind i lejlighederne).

 

          e.    Nye cykelstativer
Valget faldt på IC8.
De nye cykelstativer – der er blevet valgt – bliver opsat med ”huller”, hvor der er plads til bord/bænke-sæt eller blomsterkummer.

 

 

5.      Huskelisten

 

Planlagte

 

Igangvæ-rende

 

Afslut-tede

 

Budget 2018

 

Nyt låsesystem                                 

 

X

Tagene på 67-73, 57-59, 12-18

Udskiftning af vinduer

i A-blokken                              25. juli

 

X

Hydroforpumperne –
begge højhuse

Badeværelses-                          Start

renovering                     foråret 2017

X

 

 

 

Trailerpladser

X

 

 

                                                             

Vindfang                                             

 

X

 

 

Loftsisolering, højhusene

X

 

 

 

 

 

6.      Ledighedsstatistik
Der er ingen i ”tomgang”.

 

 

7.      Bordet rundt

Ronni

Spurgte angående muligheden for at leje nr. 29 til f.eks. en børnefødselsdag til en billigere pris end Oasen.

Irena har forelagt emnet for Susanne Rønne, som var enig i, at det var en god idé.

Der skal indkøbes service, og der skal lavet et regelsæt og fastsættes en pris.

Forslag:

Leje                                    250,00 kr.

Depositum:                       500,00 kr.

 

Dropbox eller Googlemail kan f.eks. benyttes til koordi­nering mellem 3i1, Tonny og Irena.

Irena

Drengeklubben

En dreng er blevet observeret rendende rundt med nøglen til bordtennisklubben i nr. 73.

Nøglen er udleveret til moderen, som også har ansvaret, og det er alene hende, som må være i besiddelse af nøglen.

Tonny taler med moderen.

Jonna

Nævnte angående vaskerierne:

At rullerne har nogle mangler, f.eks. en opsamlingsskuffe,

At der mangler et stativ til at hænge rulletøjet på,

At der mangler stole i vaskeriet.

 

 

 

9.      Næste møde

          Afholdes den 2. marts 2017.

 

 

 

 

Sekretær:

Jonna Hansen