SKOLEPARKEN

Esbjerg almennyttige Boligselskab

Til Beboerne DAB mrk. 418-MDR-2015-

00684

FG-2/jj

Direkte tlf.

Dato 15. august 2016

R E F E R A T

fra

ordinært afdelingsmøde i

"Oasen" Skoleparken 18

Onsdag den 24. august 2016 kl. 19

Til stede: 64 beboere samt 3 ejendomsfunktionærer og 1 bydelsmedarbejder

Fra DAB deltog Anders Rong Petersen og John Jacobsen

1) Valg af

Iris Jensen formand for afdelingsbestyrelsen bød velkommen til de mange fremmødte og foreslog herefter John Jacobsen som dirigent.

A: dirigent John Jacobsen fra DAB blev valgt uden modkandidater B: referent John Jacobsen fra DAB blev valgt uden modkandidater C: stemmeudvalg

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at dagsorden var retti-dig udsendt. Dirigenten forhørte forsamlingen om der var indvendinger eller bemærkninger til den udsendte dagsorden – hvilket ikke var til-fældet, hvorfor afdelingsmødet kunne afvikles efter den endelig god-kendte dagsorden.

2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde fra formanden – og fra ejendomsmesteren.

Formand for afdelingsbestyrelsen Iris Jensen sagde bl.a. følgende i be-styrelsens beretning:

Igen vil jeg gerne byde alle jer der er mødt op rigtig velkommen til det årlige beboermøde – og dejligt at se så mange. Side 2

Der er sket meget det sidste år – og meget er sat i gang.

- Der er lavet P-pladser til varevogne

- Der er malet legepladser

- Vores kælderrum er blevet isoleret

- Klimaskærmen på A-blokken er i gang

- Der er bestilt nyt låsesystem til vore døre

- Der er badeværelser sat i gang hele 24 stk. denne gang

- Der bliver udskiftet garderobeskabe i nr. 35-41

- Der kommer vindfang i opgangene

- Vores mosaik billeder er blevet hængt op på ejendomskontoret

- Der er opsat puslebord her i Oasen

- Vi venter dog stadig på, at der bliver bestilt galleri skinner , så vi kan få hængt vores billeder op her i Oasen.

Så der er sandelig gang i Skoleparken!

Vi har haft en del ind og udflytninger i år – både intern og helt nye er kommet til.

Vi skal desværre snart sige farvel til Holger – efter kun 1½ år.

Men det har været 1½ gode år. Du har været vellidt og du har sat dit præg på Skoleparken, som også vil være her efter, at du er rejst. Vi håber, at du bliver glad for det nye arbejde som venter dig forude.

Og til Tonny, Hans Jakob og Elvin skal der også lyde en meget stor tak for året 2015-2016. Vi møder Jer altid smilende og i godt humør i om-rådet – og jeres indsats kan virkelig ses.

Jeg har for nylig haft besøg af et par venner, som selv har boet her i Skoleparken for 5-6 år siden – og de roste med store ord og meget be-gejstring, hvor flot her er blevet. Det kan vi takke jer for!

Vi vil også sige en stor TAK til Lars Kruse og John Jacobsen fra Skole-gade for altid at være til rådighed ved spørgsmål og problemstillinger.

Lars er nu gået på pension – og tillykke med det.

I samme omgang vil vi byde Anders velkommen. Anders er ansat i ste-det for Lars – og vi ser frem til et forhåbentlig godt samarbejde.

Ejendomsmesterens beretning:

Det må her nævnes at vi har foretaget følgende aktiviteter siden sidste beboermøde. Side 3

Udskiftning af stigestrenge er afsluttet i hele bebyggelsen.

Vinteren var mild – derfor blev der tid til at give nogle kælderrum et til-trængt løft. Bl.a. blev ejendomskontoret med tilstødende lokaler reno-veret med maling, vægudsmykning og mødelokale.

Lagerrummet i nr. 51 blev malet – og der blev opstillet nyt reolsystem til diverse materialer.

Der er blevet arbejdet meget med låseudskiftningen for at sikre, at det nye system er så fremtidssikret som muligt. De nye cylindre er ved at blive fremstillet – og udskiftningen vil foregå her i efteråret.

Energirenoveringen som er godt i gang er ligeledes planlagt og igang-sat henover vinter og forår. Kælderloftet er isoleret, facadearbejdet i forbindelse med vinduesudskiftningen i blokken 12-18 er i fuld gang, når den udvendige del er lavet, vil den egentlige vinduesudskiftning ske. Vindfangene i alle opgange opsatartes snarest.

Der renoveres i alt 24 badeværelser i 2016, idet arbejdet er godt i gang – og forventes afsluttet sidst i oktober.

Der er lavet tæppetørre plads i tørregården ved nr. 57 og tæppebanke-stativ ved bilvaskepladsen ved nr. 18.

Der er blevet arbejdet med muligheden for at montere målere på brugsvand, - et arbejde som endnu ikke er færdiggjort endnu – idet der mangler beregning af økonomien i projektet.

Vi har lavet sundhedseftersyn i næsten alle lejemål – faktisk mangler vi pr. dags dato kun 6 boliger. Resultatet har været meget positivt. I bor i et sundt byggeri – og at i overvejende godt forstår, hvor vigtigt det er at have varme på – og hvor vigtigt det er at få luftet ud med jævne mellemrum.

Belysningen i kældrene har fået et løft, så der nu er LED-lamper langt de fleste steder. Dette arbejde er ved at være færdigt.

Der er også i det forgangne år sket meget i det grønne.

I bedet langs Degnevej foran nr. 79 har vi fjernet beplantningen, som var noget frygteligt vildtvoksent skidt – og istedet udlagt flis. Der vil senere blive plantet nogle klynger med buske – ellers er bedes som planlagt. Side 4

Det lange bed ved P-pladsen fra 57-79 er blevet gravet ud – og der er udlagt flis. Her i efteråret vil der blive plantet en alle af Nauer – som er dem der står langs Skoleparken i siden mod 29 og 57. Der vil samtidig blive lavet nogle gennemgangsstier fra P-plads mod plænerne og lidt buskbeplantning.

Vi har fået lavet totaludskiftning af 5 højbede ved indgange – det er ved nr. 35, 53, 75, 77 og 79.

Den triste beplantning i bedene foran 6q1-65 er skiftet, ligesom der er lavet et nyt flot bed i Rosengården.

Alt i alt er der igen brugt store ressourcer i det grønne – men jeg syn-tes også man fornemmer niveauet er højnet betydeligt – til stor til-fredshed for os alle.

Til sidst vil jeg gerne bruge lejligheden til at sige tusind tak for et rigtig godt samarbejde. Jeg har altid følt vi har kunne tale lige ud om tingene – og at vi altid har kunne finde en fornuftig løsning på de problemer der har været.

Jeg vil ønsker jer alt muligt held og lykke i fremtiden. Skoleparken er et dejligt sted. Pas godt på det, så det bliver ved med at være et godt sted!

Hermed blev beretningerne overladt til debat for forsamlingen.

Beretningerne blev herefter godkendt med få kommentarer.

3) Fremlæggelse af regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 til orientering.

John Jacobsen fra DAB forelagde regnskabet i hovedtræk.

Regnskabet sluttede med et underskud på kr. 127.270 ud fra en samlet omsætning på godt kr. 18.350.000 – så ikke helt så ringe endda.

De væsentligste årsager hertil skyldes: Større udgift til kapitaludgifter, renholdelse, almindelig vedligehold – men færre udgifter til ejendoms-skat, vand, forsikringer, el og varme fællesarealer og uforudseelige ud-gifter.

Regnskabet blev taget til efterretning uden bemærkninger. Side 5

 

4) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for perioden 01. januar til 31. december 2017, herunder orientering om energirenovering, hvilket indgår som en del af budgettet.

John Jacobsen fra DAB gennemgik budgettet i hovetal.

Budgettet indeholder en stigning i huslejen pr. 01. januar 2017 på 1,52% svarende til en gennemsnitlig leje pr. m2 pr. år på kr. 620,-, hvilket alt i alt giver en ekstra husleje på kr. 248.000.

De væsentligste årsager hertil skyldes:

Nettokapitaludgifter, renholdelse stiger medens der er lidt færre udgif-ter til vand, renovation, og henlæggelser.

Budget for 2017 blev herefter godkendt uden bemærkninger med huslejestigning på 1,52%.

5) Indkomne forslag

5.1 Afdelingsbestyrelsen foreslår ændring af ordensreglement: Det er tilladt at opsætte paraboler – når bare de ikke er synlige over brystværnet.

Forslaget afstedkom en del kommentarer, hvor bl.a. følgende kan be-mærkes:

- Hvorfor må man ikke opsætte over brystværn (for at det skal se pænt ud)

- Hvorfor man acceptere de mange farver der findes på altanerne?

- Forslag om udarbejdelse af regler på fremmedsprog med tegning, hvor alt det som ikke er tilladt krydses over med et stort kryds,

- Bestyrelsen har overvejet at få ordensreglementet oversat til engelsk

- hvor mange forskellige nationaliteter findes i Skoleparken?

- Hvad sker der hvis vi ikke vedtager forslaget?

- Forslag om at oversætte reglementet til Tyrkisk,

Efter en livlig debat ble forslaget sat til afstemning. 27 stemte for forslaget og 40 stemte imod forslaget.

Forslaget blev hermed IKKE vedtaget ! Side 6

For en god ordens skyld nævnte uddrag for nuværende ordensregle-ment, hvor bl.a. paraboler og altaner er nævnt – og disse regler er fortsat gældende:

Antenner

Afdelingen forsynes med tv- og radiosignaler fra TV-forsyningen, Esbjerg bynet You See og Sydenergi Bredbånd. Henvendelse om tilslutning og service rettes til Forsyningen, Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø, tlf.nr. 76 14 24 14 (døgnvagt for fejlmelding) – eller til Sy-denergi Bredbånd.

Slut kun din antenne til fællesantenneanlægget med godkendte kabler og stik. Det er ikke tilladt at foretage indgreb i hverken stik eller anlæg i øvrigt. Er du i tvivl, få råd af ejen-domsmesteren.

Opsætning af private antenner uden for lejligheden, herunder paraboler, skal skriftligt godkendes af DAB/ejendomskontoret samt følge DAB/ejendomskontorets anvisninger for placering.

Altaner

Da boligafdelingen som helhed bør se så pæn ud som muligt, må du kun tørre tøj på alta-nen under brystværn. Du må i øvrigt kun sætte altankasser op på indersiden af gitteret.

Markiser må kun opsættes efter ejendomskontoret/DABs anvisning. Læsejl må ikke op-sættes over brystværn (se dog råderetskatalog) og solparasoller skal være omhyggeligt fastgjort, så de ikke blæser ud over altanen.

Du bør jævnligt gøre altanen ren og rense altanens afløb. Tilgang til afløbet fås ved at løs-ne bundplankerne i altanskuret.

Bankning og rystning af duge, tæpper og lignende fra altanen eller fra vinduer er ikke til-ladt af hensyn til underboerne samt luftning af tæpper og lignende på altankanten.

Vedrørende maling af altaner, se vedligeholdelsesstandarden, pkt. 27.

5.2 Forslag om tilladelse til at have overnattende besøg af fa-milie med hund.

Forslaget afstedkom mange kommentarer, hvor bl.a. følgende kan nævnes:

- Hunde gøen kan være et stort problem

- Hvor lang tid må man passe en hund

- Kan man ikke få dyrene passet andre steder ?

Efter megen debat for og imod forslaget blev det sat til afstem-ning, hvor 28 stemte for forslaget – medens 49 stemte imod. Side 7

Forslaget blev hermed ikke vedtaget.

5.3 Forslag om beskæring af træer bag blok A

Da flere beboere ikke var berørt af forslaget var der mange som und-lod at blande sig i debatten. Efter lidt snak for og imod blev forslaget sat til afstemning.

26 personer stemte for forslaget medens 8 stemte imod.

Forslaget blev dermed vedtaget, hvilket betyder, at de nævnte træer vil blive beskåret når tiden tillader det.

5.4 Forslag om forbedring af reglement for Oasen – herunder opfølgning

Forslagsstilleren argumenterede for årsagen til fremsendelse af forsla-get - men endte med at fremsætte ændringsforslag således at beboer-ne alene skulle tage stilling til om der i nuværende reglement for udleje af Oasen blev tilføjet, at fester skal slutte kl. 24. Dvs. ingen musik efter kl. 24 – men hvor lejerne af lokalerne efterfølgende har tilladelse til at rydde op efter festen.

Efter nogen debat blev forslaget sat til afstemning.

51 personer stemte for forslaget medens 16 personer stemte imod forslaget.

Forslaget blev hermed vedtaget – og tilføjelsen om, attester skal slutte kl. 24 bliver indføjet i Oasens ordensreglement.

5.5 Forslag om at der afsættes midler til klargøring af lokaler til brug for motionsrum i alt kr. 133.350 – i budget 2017. Herunder udpegning af 2 personer til motionsudvalg.

Forslagsstilleren anmodede om alternativt forslag således at der som supplement til nævnte forslag evt. etableres motionsredskaber ude – hvilket kan gøres for ca. kr. 160.000. Hvis der etableres motionsrum Side 8

inde vil den samlede udgift inkl. redskaber beløbe sig til ca. kr. 300.000.

Forslaget afstedkom en del bemærkninger, hvor følgende kan nævnes:

- Kan vi evt. sende en forespørgsel til samtlige beboere for at høre hvad der er interesse for,

- Det er en stor udgift – og vi kan henvise til andre steder i byen

- ER man OBS på, at udendørs motionsredskaber er omfattet af vedli-geholdelsespligt i lighed med legepladser (JA)

Efter debatten blev forslaget sat til afstemning med følgende resultat:

24 stemte for forslaget om etablering af motionsredskaber – medens 49 stemte imod.

Forslaget blev hermed IKKE vedtaget.

6) Valg af formand:

Valg foretages i ulige år hvorfor der ikke skal foretages valg af for-mand. (Iris Jensen er valgt til 2017.)

Iris Jensen meddelte at hun ønskede at blive fritaget for formandspo-sten i utide – af helbredsmæssige årsager, hvilket afdelingsmødet god-kendte.

Irena Hille blev istedet foreslået som den eneste, hvorfor hun blev valgt i den resterende valgperiode – svarende til 2017.

7) Valg af bestyrelse

På valg er: Irena Hille og Tommy Urban Hille begge for 2 år til 2018.

(øvrige medlemmer er Jonna Hansen og Ronni Hartung som begge er valgt til 2017)

Tommy Urban Hille og Iris Jensen blev foreslået som de eneste kandidater, hvorfor de begge blev valgt for 2 år til 2018.

8) Valg af suppleanter:

På valg er: Kristine Munk og Kim Hagen for 1 år til 2017.

Ingen af de 2 kandidater havde tilkendegivet genvalg. Side 9

Istedet blev Winnie Fuglø foreslået som den eneste, hvorfor hun blev valgt for 1 år til 2017.

Bestyrelsen i afdeling Skoleparken er herefter sammensat således:

Irena Hille formand Valgt til 2017

Jonna Hansen valgt til 2017

Ronni Hartung valgt til 2017

Tommy Urban Hille valgt til 2018

Iris Jensen valgt til 2018

Winnie Fuglø suppleant Valgt til 2018

9) Eventuelt

Under eventuelt blev følgende emner debatteret:

- Bliver der opsat målere til aflæsning af forbruget af vand?

- Kan bestyrelsen ikke få lagt referater på hjemmesiden?

- Der var ønske om at der blev gennemført bankospil igen,

- Kvaliteten af badeværelses skabene var for dårlige

Dirigenten takkede herefter for en god og saglig debat og ønskede den nye bestyrelse og afdelingen held og lykke med det kommende år.

Mødet hævet kl. 20.40

Dirigent og Referent: John Jacobsen